Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de zorgverlener en de zorgvrager.

Artikel 2

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de zorgvrager in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de zorgverlener aan de zorgvrager gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de zorgvrager binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald, onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financiers.

Artikel 4

Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de zorgverlener de zorgvrager een betalingsherinnering sturen.

Voldoet de zorgvrager binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de zorgverlener gerechtigd een derde betalingsherinnering te sturen waarvan het bedrag is vermeerderd met €25,- administratiekosten, welke betaald dient te worden binnen 5 dagen na factuurdatum.

Artikel 5

Wanneer ook na de derde betalingsherinnering de zorgvrager niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de zorgverlener zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de zorgvrager.

Artikel 6

Bij een betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling van de zorgvrager op te schorten totdat de zorgvrager aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatsvinden. Deze zal uiterlijk 1 december worden aangekondigd.

 

Overige voorwaarden

Artikel 8

Bij aanmelding dient voorafgaand aan het intakegesprek een intakeformulier, aan u toegestuurd via de e-mail, ingevuld te worden.

Artikel 9

Het belang van u, als zorgvrager, staat in de therapie en begeleiding voorop. Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent of twijfels heeft. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Een open communicatie wordt gewaardeerd. Ik neem uw vragen en feedback serieus, en streef naar het doorvoeren van wijzigingen waar mogelijk en gewenst. Mocht het bespreken van vragen of twijfels niet voldoende zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsverenigingen NVPMT (onderdeel van FVB) en/of NFG.

Artikel 10

Deelname aan en uitoefening van de therapie en begeleiding zijn op eigen risico.